Παρακαλώ περιμένετε...

Menu

2610-318224, 26210-37146

info@aepde.gr; aepde@aepde.gr

Προφίλ

 

Η «Αναπτυξιακή Εταιρεία Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α.», με διακριτικό τίτλο «ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε.», ιδρύθηκε ως «ΗΛΕΙΑΚΗ Α.Ε.» το 1996. Λαμβάνοντας υπ’ όψιν του το Περιφερειακό Συμβούλιο την παράγραφο 1 του άρθρου 194 «Επιχειρήσεις Περιφερειών» του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87/7-6-2010), όπου αναφέρεται ότι «οι περιφέρειες μπορούν να συνιστούν μία επιχείρηση, η οποία έχει τη μορφή της αναπτυξιακής ανώνυμης εταιρίας, εφ’ όσον δεν συμμετέχουν σε άλλη αναπτυξιακή ανώνυμη εταιρεία, στην οποία κατέχουν την πλειοψηφία του μετοχικού κεφαλαίου» και τα δεδομένα που υπήρχαν το 2011, αποφάσισε κατά την 14η Συνεδρίασή του, με την υπ’ αριθμ. 138/27-6-2011 απόφαση, την μετεξέλιξη της «ΗΛΕΙΑΚΗΣ Α.Ε.» σε «Αναπτυξιακή Εταιρεία Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α.», με διακριτικό τίτλο «ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε.».

 

Από την αρχική σύστασή της έως και το 2016 η μετοχική σύνθεση της αναπτυξιακής εταιρείας διαμορφώνεται από τους ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας. Η μετοχική σύνθεση επεκτάθηκε και σε άλλους πλην ΟΤΑ φορείς (Επιμελητήρια, Λιμενικά Ταμεία, Ενώσεις Αγροτικών Συνεταιρισμών, Επιστημονικά Πάρκα) από τον Αύγουστο 2016, με την ολοκλήρωση της σχετικής αύξησης μετοχικού κεφαλαίου.

Η αναπτυξιακή εταιρεία έχει την έδρα της στην Πάτρα, ενώ διατηρεί Υποκαταστήματα στον Πύργο και στην Αμαλιάδα, καλύπτοντας με τον τρόπο αυτό τις δραστηριότητές της στις Περιφερειακές Ενότητες Αχαΐας και Ηλείας.

Στα 20 περίπου χρόνια λειτουργίας της συνεργάζεται στενά με όλους τους ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού της περιοχής δράσης της, καθώς και με φορείς και υπηρεσίες του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, εκπαιδευτικά ιδρύματα, ινστιτούτα και αρμόδιες υπηρεσίες, που αποτελούν τους πυρήνες της τοπικής κοινωνίας.

Δρώντας αυτόνομα, ενημερώνει, ενεργοποιεί, υποκινεί και υποβοηθά κάθε ανάληψη επενδυτικής ή αναπτυξιακής πρωτοβουλίας, αφού έχει εκτιμήσει όλες εκείνες τις παραμέτρους (κοινωνικές, οικονομικές, βιολογικές, περιβαλλοντικές κλπ.) που θα αποφέρουν το πλέον ενδεδειγμένο και ορθολογικό αποτέλεσμα.

Αντικείμενο της αναπτυξιακής εταιρείας αποτελεί:

 • Η επιστημονική και τεχνική υποστήριξη των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, των ενώσεών τους και της αποκεντρωμένης κρατικής διοίκησης.
 • Η προώθηση της επιχειρηματικής, οικονομικής και γενικότερα βιώσιμης ανάπτυξης των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α’ και β’ βαθμού.
 • Η ανάπτυξη δραστηριοτήτων προστασίας του περιβάλλοντος και η συμμετοχή της σε αντίστοιχα προγράμματα.
 • Η εφαρμογή σχετικών πολιτικών σε διαδημοτικό ή σε ευρύτερο γεωγραφικό χώρο.

Σκοπός της αναπτυξιακής εταιρείας είναι η υποβοήθηση με κάθε τρόπο της ανάπτυξης της περιοχής παρέμβασής της που ορίζεται ως η περιοχή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και, εφόσον της ζητηθεί, και άλλων περιοχών της Ελλάδας.

Οι σκοποί της, έτσι όπως προκύπτουν από το καταστατικό της είναι :

 1. Η προαγωγή, υποβοήθηση και υλοποίηση αναπτυξιακών δραστηριοτήτων του δημοσίου, κοινωνικού και ιδιωτικού τομέα στην μορφή επενδυτικών έργων, επιχειρηματικών εκμεταλλεύσεων, ενεργειών ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού και της αγοράς εργασίας και η ανάπτυξη καινοτομιών στην Π.Δ.Ε., εφ’ όσον αυτό είναι σύμφωνο προς τους σκοπούς της Επιχείρησης και είναι προς όφελος των κατοίκων της Περιφέρειας.
 2. Η επιστημονική και τεχνική υποστήριξη της Π.Δ.Ε., της Ένωσης Περιφερειών, των Δήμων, των Περιφερειακών Ενώσεων των Δήμων, άλλων Φορέων του Δημοσίου, Συνεταιρισμών και Ενώσεων αυτών, Επιστημονικών Φορέων, Επιμελητηρίων, Φορέων συλλογικών κοινωνικών και οικονομικών συμφερόντων, καθώς και Τραπεζών και Πιστωτικών Ιδρυμάτων.
 3. Η προώθηση της επιχειρηματικής, οικονομικής και γενικότερα βιώσιμης ανάπτυξης των φορέων της Π.Δ.Ε. και η ανάπτυξη δραστηριοτήτων προστασίας του περιβάλλοντος.
 4. Η συμμετοχή σε αντίστοιχα προγράμματα ή εφαρμογή σχετικών πολιτικών σε διαπεριφερειακό ή σε ευρύτερο χώρο.
 5. Ο συντονισμός των πρωτοβουλιών της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και άλλων αναπτυξιακών φορέων για την αξιοποίηση των φυσικών, πολιτιστικών και τουριστικών πόρων.
 6. Η δημιουργία προϋποθέσεων για την σύμμετρη ανάπτυξη της Περιφέρειας από οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική άποψη, με βάση τις τοπικές δυνάμεις και πόρους ιδιωτικούς και δημόσιους, καθώς και με πόρους και μέσα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ελληνικού Δημοσίου.
 7. Ο συντονισμός των δραστηριοτήτων του αναπτυξιακού σχεδιασμού από την Περιφερειακή Διοίκηση των Δήμων και των φορέων της Περιφέρειας.
 8. Η εφαρμογή και αξιοποίηση κάθε προγράμματος, εθνικού, ευρωπαϊκού ή διακρατικού, που αφορά την τοπική ανάπτυξη, την προστασία και την διαχείριση του περιβάλλοντος, αναβάθμιση του φυσικού, αρχιτεκτονικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος, σε συνεργασία με τα Υπουργεία, φορείς του Δημοσίου και με τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
 9. Ο σχεδιασμός, η κατάρτιση των προγραμμάτων και η μελέτη για την ανάπτυξη της Περιφέρειας.
 10. Η αξιοποίηση - εκμετάλλευση πολιτιστικών, τουριστικών και φυσικών πόρων της Περιφέρειας με την ανάπτυξη επιχειρηματικών δραστηριοτήτων.
 11. Η παροχή συμβουλευτικής υποστήριξης, ο προγραμματισμός, σχεδιασμός και υλοποίηση για λογαριασμό της Εταιρείας ή για λογαριασμό των φορέων του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, επενδυτικών έργων, μελετών και επιχειρησιακών προγραμμάτων που εμπίπτουν τους σκοπούς της επιχείρησης.
 12. Η διοίκηση και εκμετάλλευση δραστηριοτήτων και έργων με ίδια μέσα ή μέσω τρίτων για λογαριασμό φορέων της Π.Δ.Ε.
 13. Ο προγραμματισμός, σχεδιασμός και υλοποίηση με ίδια μέσα ή μέσω τρίτων, ενεργώντας για λογαριασμό φορέων του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα, προγραμμάτων κατάρτισης και ανάπτυξης της αγοράς εργασίας και της απασχόλησης στην Π.Δ.Ε.
 14. Η υποστήριξη για την ίδρυση και λειτουργία επιχειρήσεων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης αναλαμβάνοντας την εκπόνηση μελετών σκοπιμότητας, την εκπόνηση τεχνοοικονομικών μελετών με διερεύνηση των πηγών χρηματοδότησης των επενδύσεων.
 15. Ο σχεδιασμός, μελέτη και επίβλεψη της κατασκευής κτιριακών και άλλων εγκαταστάσεων, η αξιολόγηση προσφορών για την επιλογή του εξοπλισμού φορέων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
 16. Η συμμετοχή σε Προγραμματικές Συμβάσεις του Νόμου 1416/84 και η σύναψη συμφωνιών ή συνεργασιών, με οποιονδήποτε πρόσφορο τρόπο, με ελληνικά ή ξένα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού και δημοσίου δικαίου, οργανισμούς, ιδρύματα που έχουν σκοπό την έρευνα και την ανάπτυξη της Π.Δ.Ε.
 17. Η προστασία και ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς της Περιφέρειας, η προστασία του περιβάλλοντος και ευαισθητοποίηση του πληθυσμού σε πολιτιστικά και περιβαλλοντικά θέματα.
 18. Η προστασία του περιβάλλοντος και ο περιορισμός της ρύπανσης του εδάφους, του υπεδάφους και των υδάτινων πόρων.
 19. Η ανάληψη πρωτοβουλιών για την ευρύτερη τουριστική ανάπτυξη με την συνδυασμένη επιχειρηματική αξιοποίηση τουριστικών πόρων.
 20. Η διοργάνωση πολιτιστικών και αθλητικών εκδηλώσεων.
 21. Η συμμετοχή σε άλλες επιχειρήσεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και σε αναπτυξιακές συμπράξεις με επιχειρήσεις του ιδιωτικού και δημοσίου τομέα, με φορείς των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και τις επιχειρήσεις αυτών.
 22. Η ανάπτυξη επιστημονικής δραστηριότητας και συνεργασία με εκπαιδευτικά και ερευνητικά ιδρύματα για ζητήματα που συνδέονται με την ανάπτυξη της περιοχής.
 23. Η παροχή συμβουλευτικής υποστήριξης, ο προγραμματισμός, σχεδιασμός και υλοποίηση έργων, δράσεων και προγραμμάτων σχετικών με τις Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών, για λογαριασμό της Εταιρείας ή για λογαριασμό των φορέων του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα.
 24. Η παροχή υπηρεσιών προς τρίτους σε ανταποδοτική βάση ή σε μη ανταποδοτική βάση εφ’ όσον αυτό είναι οικονομικά εφικτό και υπηρετεί τους σκοπούς της επιχείρησης.
 25. Η παραγωγή, προμήθεια και μεταπώληση ή εκχώρηση προς τρίτους προϊόντων, υπηρεσιών και δικαιωμάτων (π.χ. εκδόσεις, προγράμματα, πληροφορίες, μελέτες κλπ.) εφ’ όσον τα προϊόντα και δικαιώματα αυτά είναι συναφή προς τις λοιπές δραστηριότητες της επιχείρησης.
 26. Η οργάνωση σεμιναρίων, συνεδρίων και άλλων εκδηλώσεων, είτε μεμονωμένα είτε σε συνεργασία με άλλους φορείς, για την προώθηση των σκοπών της επιχείρησης.
 27. Η μελέτη, ο σχεδιασμός, η εκτέλεση, η επίβλεψη, η λειτουργία, η διαχείριση, η ανάπτυξη, η εκμετάλλευση, η συντήρηση και παροχή πάσης φύσεως υπηρεσιών στην ημεδαπή ή αλλοδαπή κάθε φύσεως τεχνικών έργων και μελετών του Δημοσίου, Νομικών Προσώπων Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου, Οργανισμών και Ιδιωτών.
 28. Η μελέτη, ο σχεδιασμός, η κατασκευή και εκμετάλλευση παντός τύπου έργων παραγωγής και εκμετάλλευσης ενέργειας και τα παράγωγα αυτών από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.
 29. Η αγορά, πώληση, μίσθωση, εκμίσθωση και διαχείριση ακινήτων, καθώς και η ανέγερση ακινήτων επί οικοπέδων ιδιοκτησίας της εταιρείας ή τρίτων.
 30. Η εκτέλεση κάθε άλλης ομοειδούς ή συναφούς με τον εταιρικό σκοπό δραστηριότητας σχετικά με τεχνικά έργα.
 31. Η εκτέλεση και συντήρηση κάθε είδους κοινωφελούς έργου και λειτουργία τμήματος της εταιρείας ως κατασκευαστική εταιρεία των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
 32. Η αξιοποίηση κάθε πηγής οικονομικών πόρων της Π.Δ.Ε.

 

Η νομική μορφή της εταιρείας είναι ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α.,  σύμφωνα με τις προβλέψεις του άρθρου 252, παρ.3β, καθώς και των άρθρων 265 & 268, του Ν. 3463/2006 (Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων) και των διατάξεων για τις ανώνυμες εταιρείες (κ.ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει).

Τα όργανα διοίκησης της εταιρείας είναι τα εξής :

 • Γενική Συνέλευση, η οποία αποτελεί το ανώτατο όργανο της εταιρείας, αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση και οι αποφάσεις της είναι υποχρεωτικές για τους μετόχους, ακόμη και για εκείνους που απουσιάζουν ή διαφωνούν κατά την λήψη της απόφασης.
 • Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο διοικεί ή διευθύνει και εκπροσωπεί την εταιρεία και αποτελείται από ένδεκα (11) μέλη. Αρμόδιο όργανο για την εκλογή του Δ.Σ. είναι η Γενική Συνέλευση των μετόχων.

Το ανθρώπινο δυναμικό της αναπτυξιακής εταιρείας αποτελείται από στελέχη διαφόρων ειδικοτήτων που χαρακτηρίζονται από αυξημένη δυνατότητα διεπιστημονικής προσέγγισης, σε αντιστοιχία με το εύρος και τον σύνθετο χαρακτήρα των αντικειμένων της Εταιρείας.

Συγκεκριμένα το ανθρώπινο δυναμικό της απαρτίζεται από 11 στελέχη με τις ακόλουθες ειδικότητες:

 • 1Γεωπόνος ΠΕ
 • 1 Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ
 • 1 Οικονομολόγος ΠΕ
 • 1 Μηχανολόγος Μηχανικός ΠΕ
 • 1 Πληροφορικής ΠΕ
 • 1 Θεολόγος ΠΕ
 • 1 Μηχανολόγος Μηχανικός ΤΕ
 • 3 Γραμματείς / Υπάλληλοι γραφείου ΔΕ
 • 1 Εργοδηγός ΔΕ

English version (pdf format)